Nusantara-Amsterdam heeft zich -in ’t bijzonder- sterk willen maken voor de diverse etnisch culturele bevolkingsgroepen uit het voormalig Nederlands-Oost-Indië, zoals de Atjehse, de Balinese, de Batakse, de (Indo-)Chinese, de Dajakse, de (Nederlands-)Indische, de (Surinaams-)Javaanse, de Madurese, de Menadonese, de Minangkabause, de Molukse, de Papuase, Torajase en Timorese etnisch culturele bevolkingsgroepen.  

 

Zo heeft Nusantara-Amsterdam vanaf 2007 jaarlijks een 5-tal netwerk- en soosbijeenkomsten voor volwassenen, in 't bijzonder de 55plus ouderen en senioren georganiseerd, met informatie en voorlichting over wonen, gezondheid, zorg-, hulpverlening en vrijetijdsbesteding, spreekuren voor uitkeringen en pensioenen, waarbij ontmoeting en uitwisseling met diverse andere volwassenen plaatsvinden en waar gelegenheid is voor tai chi c.q. bewegen voor ouderen met de bijbehorende actuele maatschappelijke, thematische en muzikale bijdragen. Zo hebben groepen volwassenen dan wel ouderen van Afro-Caribische (w.o. Arubaanse, Bonairiaanse, Curaçaose komaf), Afro-Surinaamse (w.o. Creoolse, Hindostaanse en Javaanse komaf) en van Hollandse komaf deel genomen aan de netwerk-, soos- en informatiedagen. 

 

In 2008, 2009, 2010 en 2012 zijn evenementen georganiseerd voor jongvolwassenen, met name jeugdigen en jongeren, die affiniteit hebben met het voormalig Nederlands-Oost-Indië, het huidige Indonesië. Deze evenementen zijn georganiseerd met als doel om de jeugd, jongeren en jongvolwassenen een podium te geven zodat zij zichzelf kunnen laten zien wie ze zijn, waar ze vandaan komen en hoe hen dat heeft beïnvloed door middel van muziek, traditionele, moderne dans, beeldende en andere vormen van kunst. De jongeren hebben in de events uiting, uitstraling en betekenis gegeven aan hun achtergrond door de wijze hoe zij beïnvloed zijn en daarmee zichzelf willen definiëren om anderen te kunnen inspireren. De (project)activiteiten die Nusantara-Amsterdam heeft georganiseerd, zijn bedoeld om de positie van de diverse etnisch culturele bevolkingsgroepen, kortweg de Nusantara gemeenschap van jongvolwassenen, ouderen en hun (aan)verwanten in Amsterdam en omgeving op de kaart te zetten, onder de aandacht van de samenleving te brengen en hen te empoweren door hun maatschappelijke potentieel zichtbaar te maken en kansen voor participatie, integratie en zelfbewustzijn te vergroten.  

In 2014 heeft Nusantara-Amsterdam onder de projectnaam ‘Indisch-Amsterdam’ in samenwerking met stichting Saamgha drie informatiebijeenkomsten georganiseerd in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen.  De (project)activiteiten die Nusantara- Amsterdam heeft georganiseerd, zijn bedoeld om de positie van de diverse etnisch culturele bevolkingsgroepen, kortweg de Nusantara-Amsterdam gemeenschap van jongeren, jong- volwassenen, ouderen en hun (aan)verwanten in Amsterdam en omgeving op de kaart te zetten, onder de aandacht van de samenleving te brengen en hen te empoweren door hun maatschappelijke potentieel zichtbaar te maken en kansen voor participatie, integratie en zelfbewustzijn te vergroten.  

In 2015 heeft Nusantara-Amsterdam in het kader van een nieuw projectactiviteit genaamd Nusantara Gesprekken - Nusantara Bicara twee bijeenkomsten in de maand april georganiseerd, waar gemiddeld meer dan 90 personen aan deelnamen. Met deze ‘Nusantara Gesprekken’ wil de stichting meer thema’s in het kader van de erfgoed-, koloniale en gedeelde geschiedenis aan de orde stellen, die de aandacht verdienen onder het grote publiek en niet op de laatste plaats voor die groepen in de samenleving die op enigerlei wijze erbij betrokken zijn. 

Een nieuw projectactiviteit is  de Nusantara Familie Fair, een festival c.q. dag bijeenkomst voor jong en oud met informatie- en voorlichting over gezondheid, cultureel erfgoed en gedeelde geschiedenis, die in de maand oktober wordt georganiseerd en ook bedoeld is voor Amsterdammers afkomstig van alle windstreken.  

 

Over ons 

In 2006 heeft Nusantara-Amsterdam het fenomeen van actief burgerschap in de praktijk gebracht door samen te werken met het woonbuurtgerichte Bewonersnetwerk Holendrecht (BnH) en de stadsdeel breed gerichte Bewonersnetwerk Zuidoost (BnZo), twee netwerkorganisaties van bewoners en migranten zelforganisaties in Amsterdam Zuidoost. Nusantara-Amsterdam is in ’t bijzonder verantwoordelijk geweest voor de subsidieaanvragen en fondswerving ten behoeve van de vijf netwerkbijeenkomsten in het kader van ‘viering 30 jaar Holendrecht (west)’. Zij is ook verantwoordelijk geweest voor de aftrapbijeenkomst op zaterdag 26 augustus 2006 met een Nederlands-Oost-Indisch (NOI) erfgoedprogramma. Nusantara-Amsterdam heeft vanaf 2006 medeondersteuning gegeven aan de jaarlijkse viering van Liberty Day/Dag der Vrijheden, die op 2 juli in Amsterdam (Zuidoost) plaatsvinden. Zij is voorts medeverantwoordelijk voor een bewonersinitiatief Resto van Harte en de lente- en kerstbijeenkomsten voor armlastige, sociaal geïsoleerde bewoners, jongeren, volwassenen en in ’t bijzonder ouderen en senioren, beide in Amsterdam Zuidoost. Zij is tezamen met de stichtingen Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer en Netwerk Vergeet Mij Niet, medeorganisator van de ‘viering 5 mei Bevrijdingsdag’.  

 

In 2011 heeft Nusantara-Amsterdam deelgenomen aan de projectgroep 'Sporen van het verleden', die aandacht schonk aan slachtoffers en gevallenen van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië, Oceanië en het voormalig Nederlands-Oost-Indië.  De projectgroep was verantwoordelijk voor de themadag en opening van de tentoonstelling 'Sporen van het verleden' op 21 april 2011 in stadsdeel Amsterdam Zuidoost. In 2012 organiseert dezelfde projectgroep een eerste ´Netwerkdag op wielen´ naar de Dodensporen Herdenking in Arnhem, die sindsdien jaarlijks wordt georganiseerd en in de maand augustus plaatsvindt.  Sinds 2012 neemt Nusantara-Amsterdam ook deel aan de werkgroep Indië-Lezing, die elk jaar op 8 maart in de OBA de Indië-Lezing organiseert met presentaties, sprekers, discussies en muzikale intermezzo’s. Eveneens in 2012 neemt de Nusantara-Amsterdam deel aan de werkgroep B&V.1608, die in het verlengde van de jaarlijkse  Indië-Herdenkingen een jaarlijkse Bevrijdingsbijeenkomst & Vrijheidsmaal organiseert met lezingen, (portret)onthullingen van verzetsstrijders, muzikale intermezzo’s en een bevrijdingsmaal.  

Tenslotte heeft het bestuur van Nusantara-Amsterdam in 2012 samen met het Nova College Amsterdam en de stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost de Dag van de Rechten van de Mens  op 10 december georganiseerd, die nu ook jaarlijks plaatsvindt.

Vorige pagina

Stichting Nusantara Amsterdam
 

Inleiding         

De stichting Nusantara, verder te noemen Nusantara-Amsterdam, is op 26 april  2006 opgericht en dankt zijn ontstaan aan een initiatief van actieve bewoners en werkzame ingezetenen, die elkaar gevonden hebben vanuit zaken, zoals het wonen, samen leven en samen werken in Amsterdam (Zuidoost) en het delen van een gemeenschappelijk achtergrond, die ligt in het voormalig Nederlands-Oost-Indië, het huidige Indonesië.  

In de praktijk nemen ook bewoners van andere etnisch culturele achtergronden (Surinaams,  Antilliaans en Hollands) deel aan de stichtingsactiviteiten.  Nusantara-Amsterdam heeft jongere en oudere bewonersgroepen en werkzame ingezetenen in Amsterdam en omgeving weten te organiseren rondom thema’s als gezond oud worden, integratie, sociale cohesie, emancipatie, participatie, cultureel erfgoed en gedeelde geschiedenis. Nusantara-Amsterdam wil deze en nieuwe speerpunten van beleid aanpakken met ondersteuning van de overheid (gemeentebestuur en bestuurscommissies van Amsterdam).

Samenwerking

Doelgroepen