Korte historie van Nusantara Amsterdam

Aanleiding

In de jaren ‘90 van de vorige eeuw was een aantal bijzondere gebeurtenissen aanleiding tot het ontstaan van Nusantara Amsterdam:

  • De verwikkelingen bij het Zwart Beraad leidde in Amsterdam tot (meer) betrokkenheid van niet-witte ingezetenen, politici en bestuurders binnen de stadsdelen en de centrale stad. De roep om zelfregulering door de stadsdelen won aan kracht en inhoud en resulteerde onder andere in niet-witte bestuurders in de stadsdeelbesturen.
  • De burger- en studentenprotesten in het voormalig Nederlands-Indië, het huidige Indonesië die leidden tot de val van het generaalsregime van dictator Suharto. Helaas werd Indonesië daarna geconfronteerd met de negatieve kanten van de hervormingen. Een burgeroorlog brak uit, met name in Oost-Indonesië, in de Molukken, Papua en Sulawesi. De roep om regionale hervormingen en zelfbeschikking van deze achtergestelde regio’s zijn sindsdien niet verstomd.

Mede vanuit onze ervaringen bij het ondersteunen van bewonersbelangen en bewonersinitiatieven in Amsterdam Zuidoost werden we ons steeds meer bewust van de noodzaak onze krachten te bundelen. Het comité Antara-Nusa werd opgericht, een voorloper van de huidige stichting Nusantara Amsterdam. We begonnen met een interetnische benadering & kennismaking. We zochten verbinding met en tussen mensen (afkomstig) uit Oost-Indië: de Atjehers, Balinezen, Batakkers, Chinezen, Indo’s, Javanen, Maduranezen, Manadonezen, Molukkers en Sundanezen. Wij ervoeren dat we elkaar eerst beter moesten leren kennen, elkaars cultuur, (gedeelde) geschiedenis & verleden. Zo ontstond respect naar elkaar toe ondanks dat we in bepaalde zaken van mening verschilden. Ingezetenen afkomstig uit West-Indië en uit het continent Afrika, maar ook Nederlanders aan de Noordzee waren regelmatige bezoekers van onze bijeenkomsten. Iedereen was welkom. De verbondenheid en solidariteit met elkaar werd in die periode alleen maar sterker. En dit was de basis waarop we in de latere jaren met elkaar veel activiteiten hebben kunnen organiseren. We beseften dat dit idee van verbinding en samenwerking gestructureerd moest gebeuren. Dat leidde in 2006 tot de oprichting van stichting Nusantara Amsterdam.

Visie

Door elkaar te leren kennen en te erkennen, herkennen we elkaars cultuur, geschiedenis en gedeeld verleden. Hierdoor ontstaat respect naar elkaar toe en tevens het besef dat we elkaar nodig hebben, dat we onze krachten moeten bundelen.  Zowel binnen Nusantara Amsterdam als extern naar anderen toe. Dit is de basis om gezamenlijk uitvoering te geven aan de activiteiten van de stichting. Op deze respectvolle en open wijze werken wij aan de doelstellingen van Nusantara Amsterdam.

Huidige situatie

Stichting Nusantara Amsterdam is opgericht als een vrijwilligersorganisatie. De stichting richt zich op het organiseren van activiteiten voor ouderen met een band met De Oost, het voormalig Oost-Indië, het huidige Indonesië. Ouderen uit De West, het voormalig  West-Indië, de huidige republiek Suriname en Caribisch Nederland en andere Nederlandse ouderen hebben zich aangesloten bij de activiteiten van de stichting.

Naast Soos- en Netwerkdagen rust Nusantara Amsterdam op nog twee andere pijlers, t.w. Herdenken & Vieren van Vrijheid en Gedeelde Geschiedenis. Elk jaar neemt Nusantara- Amsterdam deel aan en organiseert mede (één van) de Vrijheidsmaaltijden in Amsterdam op 5 mei, die onderdeel is van haar jaarlijkse Bevrijdingsbijeenkomst. In dit verlengde organiseert Nusantara Amsterdam op 16 augustus een jaarlijkse Bevrijdingsdialoog & Vrijheidsdebat (als datum tussen 15 augustus, einde 2e Wereldoorlog in Azië en 17 augustus, het uitroepen van de Indonesische Onafhankelijkheid, de Proklamasi van de republiek Indonesia).

Nusantara Amsterdam is elk jaar op 4 mei vertegenwoordigd bij de Nationale Herdenking op het Ereveld Loenen en op 14 augustus bij de Indië Herdenking in Amstelveen.

Eind augustus neemt Nusantara Amsterdam deel aan de Dodensporen Herdenking, de Birma Siam en Pakan Baru Spoorweg Herdenking op landgoed Bronbeek te Arnhem.

Onze jongeren projectgroep Zwart X Oranje verdiept zich vanaf 2016 in de thema’s  Koloniale & Slavernij Geschiedenis. Zwart X Oranje draagt bij aan het naar boven halen van wat onbekend en onderbelicht is. Zij organiseren debatten en bijeenkomsten en brengen publicaties uit met persoonlijke levensverhalen van mensen met wortels in De Oost en De West.

Het delen van verhalen, het belichten van wat onderbelicht is, is belangrijk. Uiteindelijk gaat het er om dat in het collectieve bewustzijn van Nederland aan de Noordzee een inclusieve gedeelde geschiedenis zich nestelt. Een gedeelde geschiedenis waar Nederland aan de Noordzee zich niet meer laat denken los van de geschiedenis van Nederland Overzee en ongedeeld deel wordt van het Nationaal Archief van de geschiedenis van het Koninkrijk.