Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy Reglement Stichting Nusantara Amsterdam

Stichting Nusantara Amsterdam (hierna: Nusantara -Amsterdam) verwerkt persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet gaat over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.
In dit reglement beschrijft Nusantara -Amsterdam hoe wij persoonsgegevens verwerken, bewaren en beschermen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres.
Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Anderen, zoals Nusantara- Amsterdam, moeten zorgvuldig met deze gegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens heeft Nusantara -Amsterdam?

Nusantara verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect contact onderhouden, hebben onderhouden of willen onderhouden.
Dat zijn gegevens van mensen die de soosmiddagen en andere activiteiten van Nusantara -Amsterdam bezoeken en/of op de hoogte willen blijven van informatie die verstrekt wordt door Nusantara -Amsterdam.
Mensen die mogelijk interesse hebben in de activiteiten of informatie van Nusantara -Amsterdam.
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waarmee Nusantara -Amsterdam contact onderhoudt, heeft onderhouden of in de toekomst wil onderhouden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Om u te kunnen uitnodigen voor een soosmiddag of andere activiteit van Nusantara -Amsterdam of u op de hoogte te houden van belangrijke informatie, hebben wij uw naam, adres, woonplaats en/of email adres nodig. Deze gegevens worden verwerkt in een overzicht, dat wordt bijgehouden door de penningmeester van de stichting. De gegevens zijn ook in te zien door de secretaris of andere bestuursleden van de stichting.
Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij u niet op de hoogte houden van de activiteiten van Nusantara -Amsterdam of u belangrijke informatie sturen.
Indien u geen prijs meer stelt op contacten met Nusantara -Amsterdam, dan kunt u dat doorgeven aan de secretaris via email, stichting.nusantara.amsterdam@ gmail.com of per brief naar Stichting Nusantara Amsterdam, Snelleveldstraat 34, 1107 VW Amsterdam.
Uw persoonsgegevens worden dan uit ons bestand verwijderd.
Foto’s en video’s worden door Nusantara alleen verwerkt met uw toestemming vooraf.
Ook van aan bedrijven of organisaties verbonden personen met wie Nusantara -Amsterdam contact onderhoudt, heeft onderhouden of wil onderhouden worden persoonsgegevens verwerkt. Deze beperken zich tot naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens bijvoorbeeld over uw gezondheid of afkomst.
Nusantara -Amsterdam vraagt geen bijzondere persoonsgegevens en verwerkt deze dus niet.

Hoe gaat Nusantara met uw gegevens om?

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld. Voor bezoekers van activiteiten van Nusantara -Amsterdam om contact met u te kunnen onderhouden of u belangrijke informatie te kunnen sturen. Dit geldt evenzeer voor mensen die interesse hebben om in de toekomst deel te gaan nemen aan activiteiten of op de hoogte willen blijven van informatie die door Nusantara -Amsterdam wordt verstrekt. Persoonsgegevens van mensen van bedrijven en organisaties wordt alleen verwerkt voor zover deze nodig zijn om het contact met deze personen, bedrijven en/of organisaties te kunnen onderhouden.

Nusantara -Amsterdam stelt door haar verwerkte persoonsgegevens nooit aan derden beschikbaar, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.

Regels bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Nusantara -Amsterdam gebonden aan de geldende wet- en regelgeving.

Vragen en klachten

U kunt vragen en/of klachten over de verwerking van persoonsgegevens schriftelijk doorgeven via email: stichting.nusantara.amsterdam@ gmail.com of per brief naar Stichting Nusantara Amsterdam,

Snelleveldstraat 34, 1107 VW Amsterdam.

Amsterdam, juni 2018